Program,oyun, filim,klip,webmaster,araçlar,resimler,arkadaşlık,sohbet,faydalı bilgiler vb...dahası bu forumda.paylasım platformu
 
AnasayfaTakvimSSSAramaÜye ListesiKullanıcı GruplarıKayıt OlGiriş yap
Sayfayı FaceBook'ta Paylaş
Forumumuzda bilgi alışverişinde bulunabilmeniz için öncelikle KAYIT olmalısınız. Üye olmayanlar forumumuzda bulunan özel aktivitelerden yararlanamaz.

Paylaş | 
 

 Kur'an-ı Kerim isimleri anlamı ve unsurları

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
A D M İ N
FORUM KURUCUSU
avatar

Aktiflik :
200 / 999200 / 999

Mesaj Sayısı : 323
Başarı Puanı : 21811
Rep Puanı : 1
Kayıt tarihi : 21/02/12
Yaşı : 35
Şehir : İZMİR

MesajKonu: Kur'an-ı Kerim isimleri anlamı ve unsurları   Çarş. Nis. 11, 2012 9:04 pm

Kur'an,
kelime olarak, "toplamak, okumak, bir araya getirmek" mânalarına gelir.
Bu isim, Kur'an'a, bizzat kendisi tarafından verilmiştir (Bakara: 185).
åyet
ve sûreleri bir araya getirdiği; İslâm'ın îtikad, ibâdât, ahlâk, hukuk,
v.s. esaslarını toplayıp ihtiva ettiği; dünyada en çok okunan ve
okunacak olan kitab olduğu için bu ismi aldığı ifade edilir.
Kur'an'ın
daha bir çok isimleri vardır. Bu isimlerden bâzıları şunlardır: Kitab,
Fürkan, Zikr, Hükm, Hikmet, Şifa, Hüdâ, Rahmet, Ruh, Beyan, Nimet,
Bürhan, Nur, Hakk...
Kur'an'ın Unsurları Kur'an'ın 4 unsuru vardır:
1. Lâfız, yani, okunur olması.
2. Arapa olması.
3. Hazret-i Muhammed'e (asm) indirilmesi.
4.
Ondan bize eksiksiz, noksansız, tevatür yoluyla nakledilmiş olması. Bu 4
unsurundan biri eksik olunca Kur'an olmaz. Binaenaleyh tercüme ve
meâllere Kur'an denilemez ve bunlar Kur'an'ın yerini tutamaz.

Vahy-i metlûv:

Allah,
Cebrâil (as) vasıtasıyla bâzan da başka şekillerde, doğrudan doğruya
kelâmını, emir ve iradesini, hikmetlerini Peygamber Efendimize indirmiş,
bunlar Kur'an'ı meydana getirmiştir. Kur'an, vahyin en yüksek şeklidir.

KUR'AN NEDİR?
"Kur'an,
şu kitab-ı kebîr-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi... Ve âyât-ı
tekvîniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi... Ve şu
âlem-i gayb ve şehâdet kitabının müfessiri... Ve zeminde ve gökte gizli
Esmâ-i İlâhiyyenin mânevî hazinelerinin keşşâfı... Ve sutûr-u hâdisatın
altında muzmer hakâıkın miftahı... Ve âlem-i şehadette âlem-i gaybın
lisanı... Ve şu âlem-i şehadet perdesi arkasında olan âlem-i gayb
cihetinden gelen iltifat-ı ebediye-i Rahmaniyye. Ve hitabat-ı ezeliye-i
Sübhâniyyenin hazinesi. Ve şu İslâmiyet âlem-i mânevîsinin güneşi,
temeli, hendesesi. Ve avâlim-i uhreviyyenin mukaddes haritası... Ve Zât
ve Sıfat ve Esmâ ve şuûn-u İlâhiyyenin kavl-i şârihi, tefsîr-i vâzıhı,
bürhân-ı kâtı'ı, tercümân-ı sâtı'ı. Ve şu âlem-i insaniyetin mürebbîsi.
Ve insaniyet-i kübrâ olan İslâmiyetin mâ' ve ziyâsı. Ve nev'-i beşerin
hikmet-i hakikiyesi. Ve insaniyeti saadete sevkeden hakikî mürşîdi ve
hâdîsi. Ve insana hem bir kitab-ı şeriat, hem bir kitab-ı dua, hem bir
kitab-ı hikmet, hem bir kitab-ı ubûdiyet, hem bir kitab-ı zikir, hem bir
kitab-ı fikir, hem bütün insanın bütün hâcât-ı mâneviyesine merci'
olacak çok kitabları tazammun eden tek, câmi' bir KİTAB-I MUKADDES'tir.
Hem bütün evliyâ ve sıddîkîn ve urefâ ve muhakkıkînin muhtelif
meşreblerine ve ayrı ayrı mesleklerine, her birindeki meşrebin mezâkına
lâyık ve o meşrebi tenvîr edecek ve herbir mesleğin mesâkına muvafık ve
onu tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütübhâne
hükmünde bir Kitab-ı Semâvîdir.
KUR'AN;
Arş-ı A'zam'dan, İsm-i A'zam'dan, her ismin mertebe-i A'zamından
geldiği için, bütün âlemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelâmıdır. Hem,
bütün mevcudâtın İlâhı ünvanıyla Allah'ın fermanıdır. Hem bütün semâvat
ve arzın Hâlikı namına bir hitabdır. Hem Rububiyyet-i Mutlaka cihetinde
bir mükâlemedir. Hem, saltanat-ı âmme-i Sübhâniyye hesabına bir hutbe-i
ezeliyedir. Hem, Rahmet-i vâsia-i muhîta nokta-i nazarında bir defter-i
iltifat-ı Rahmâniyyedir. Hem, ulûhiyyetin azamet-i haşmeti haysiyetiyle,
başlarında bâzan şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır. Hem İsm-i
A'zamın muhîtinden nüzûl ile Arş-ı A'zam'ın bütün muhatına bakan ve
teftîş eden hikmetfeşân bir Kitâb-ı Mukaddestir. Ve şu sırdandır ki,
"Kelâmullah" ünvanı, kemâl-i liyâkatla Kur'an'a verilmiş ve daima da
veriliyor. Kur'an'dan sonra sair enbiyânın kütüb ve suhufları derecesi
gelir. Sâir nihayetsiz kelimat-ı İlâhiyyenin ise bir kısmı dahi has bir
itibarla cüz'î bir ünvan ile hususî bir tecellî ile cüz'î bir isim ile
ve has bir Rububiyyet ile ve mahsus bir saltanat ile ve hususî bir
rahmet ile zâhir olan ilhâmât suretinde bir mükâlemedir. Melek ve beşer
ve hayvanın ilhamları, külliyet ve hususiyet itibariyle çok muhteliftir.
KUR'AN;
asırları muhtelif bütün enbiyânın kütüblerini ve meşrebleri muhtelif
bütün evliyânın risalelerini ve meslekleri muhtelif bütün asfiyânın
eserlerini icmâlen tazammun eden ve cihât-ı sittesi parlak ve evham ve
şübehâtın zulümâtından musaffa ve nokta-i istinadı, bilyakîn vahy-i
semavî ve kelâm-ı ezelî. Ve hedefi ve gayesi, bilmüşahede saadet-i
ebediye. İçi, bilbedahe hâlis hidâyet. Üstü, bizzarure envâr-ı îman.
Altı, bi-ilmelyakîn delil ve bürhan. Sağı, bittecrübe teslîm-i kalb ve
vicdan. Solu, bi-aynelyakîn teshîr-i akıl ve iz'an. Meyvesi,
bihakkal-yakîn rahmet-i Rahmân ve dâr-ı cinan. Makamı ve revâcı,
bil-hadsi's-sâdık makbûl-ü melek ve ins ve cân bir Kitâb-ı Semâvîdir."
(Bediüzzaman, Sözler)
Kur'an, sadece mânası değil, aynı zamanda lâfızları itibariyle de Peygamberimizin kalbine vahyedilmiştir.
Kur'an'a vahy-i metlûv denilmesi bundandır. Binaenaleyh Kur'an sadece mâna değil, lâfız ile mânanın bütünüdür.
Kur'an, Peygamber Efendimize toptan gelmemiştir. Âyet âyet, sûre sûre nâzil olmuştur.

Kur'an mu'cizesi:
Kur'an,
insanlığın hakikî saadetini te'min edecek her türlü îtikad, amel ve
ahlâk esaslarını ihtiva eder. Hem lâfzı, hem de mânası itibariyle, en
büyük ve ebedi bir mu'cizedir.
Peygamberimiz bu hususta şöyle buyurmuştur:
"Hiçbir
peygamber yoktur ki, onlara kendi zamanlarındaki insanların inandıkları
kadar mu'cize verilmiş olmasın. Mu'cize olarak bana verilen ise, ancak
Allah'ın bana vahyettiği (Kur'an)dır. Bunun için kıyâmet gününde ben,
peygamberlerin en çok ümmeti bulunanı olacağımı ümid ederim."
Gerçekten de, diğer peygamberlerin mu'cizeleri devirleri geçtikçe bitmiştir. Kur'an mucizesi ise, kıyâmete kadar bâkîdir.
Kur'an-ı Kerîm'in muhtelif âyetlerinde Kur'an'ın mu'cize olduğu hususu, ısrarla belirtilir:
"De
ki, bu Kur'an'ın benzerini meydana getirmek için insanlar ve cinler bir
araya gelseler ve hattâ birbirlerine yardım da etseler, onun gibisini
meydana getiremezler..." (İsrâ: 88).
Nitekim,
Kur'an'ın lâfzındaki üslûb ve belâgata, şimdiye kadar hiç kimse nazîre
getiremediği gibi, bundan sonra da getiremiyecektir...
Kur'an, lâfzı gibi, mânası bakımından da mu'cizedir.
Peygamber
Efendimiz okuma-yazma bilmezdi. Kimseden bir şey öğrenmemişti. Bu
yüzden ümmî sayılıyordu. Böyle olduğu halde, onun ortaya koyduğu kitab,
en yüksek hakikatları ihtiva etmekte; ilmin ve tecrübenin yüzyıllarca
uğraşarak ortaya koyduğu birçok ilmî gerçekleri 14 asır evvel haber
vermektedir. Bu da Kur'an'ın doğrudan doğruya Allah kelâmı olduğunu
göstermektedir.
Meselâ,
Güneşin kendi etrafında dönerek, ayrıca kendine bağlı birçok
gezegeniyle birlikte sâbit bir noktaya doğru yol aldığı; ehramların
açılıp Fir'avn'ın mumyalarının ortaya çıkarılması gibi ilmî ve
arkeolojik keşifler, son asrın keşifleridir. Halbuki Kur'an bu ve bunun
gibi birçok gerçeği, asırlar öncesinden haber vermiştir.
İlim
ve fen ne kadar ilerlerse ilerlesin, Kur'an'a aykırı düşemez. Bil'akis
müsbet ve içtimaî ilimlerin ilerlemesi Kur'an'ın tefsîrini ve
açıklanmasını kolaylaştırır. Bediüzzaman'ın ifade buyurduğu gibi "Zaman
ihtiyarladıkça Kur'an gençleşmekte; ihtiva ettiği hakikatlar daha parlak
şekilde ortaya çıkmaktadır."
Kur'an-ı
Kerîm'in diğer bir mu'cizelik ciheti de, sonradan olacak birçok şeyleri
önceden haber vermesidir. Verdiği haberler, sonradan aynen çıkmıştır.
(Bizanslıların ateşperest İranlıları yeneceği; Mekke'nin fethedileceği
haberleri gibi...)

Kur'an-ı Kerîm'in ihtiva ettiği hakikatler
Kur'an-ı
Kerîm, insanlara îtikad, ibâdet, ahlâk, içtimaiyat, iktisad, siyaset,
tarih, hukuk, insan, kâinat ve kâinat ötesi gibi birçok hakikatlerden
bahsetmiştir. Kur'an'ın bahsettiği bu hakikatlarîn en önemlilerini şu
şekilde sıralayabiliriz:
1.
Kur'an bütün insanları Allah'ın varlığına, birliğine îmana, yani,
tevhid inancına dâvet eder. Zihinlerde Allah'ın kudret ve azametini
tespit edip yerleştirir...
2.
İnsanları putperestlik ve şirkten şiddetle men'eder. Yalnız ve yalnız,
tek olan Allah'a ibâdet etmeye ve O'na hiçbir şey'i şerik koşmamaya
dâvet eder...
3.
Kur'an insanları ilme, irfana, tefekküre çağırır. İnsanları gaflet
içinde şuursuzca yaşamaktan men'eder. Allah'ın kudret ve hikmetine
dikkat etmelerini, kâinata ve hâdiselere ibret gözüyle bakmalarını
ister.
4.
İnsanlara gönderilmiş bâzı peygamberler ve onların ümmetlerini irşad ve
tebliğ tarzları hakkında bilgi verir. Geçmiş ümmetlerin hallerinden
ders almamızı söyler.
5.
İnsanların nefislerine esir olmamalarını, dünyayı âhirete tercih
etmemelerini, dünyada her an imtihan içinde olduklarını unutmamalarını
bildirir.
6. Müslümanların
dinlerinde sebat etmelerini, daima hakka tâbi olup hakkı savunmalarını,
düşmanları karşısında kuvvetli olmalarını tavsiye eder.
7. İçtimaî, iktisadî ve siyasî hayatta tâkip edilmesi gereken temel esasları ve saadet düsturlarını haber verir.
8. İnsanlar arasında adalet, istikamet, tevâzu', sevgi ve şefkat, ihsan, afv, edeb ve eşitlik gibi ahlâkî değerleri tavsiye eder.
İnsanları
zulümden, hıyânetten, kibirden, cimrilikten, intikam duygularından,
katı yüreklilikten, fuhşiyattan, haramdan men'eder.
9.
Allah'ın kâinata koymuş olduğu kanunların değişmeyeceğini, muvaffakıyet
için bu kanunlara riayet etmenin lüzumunu anlatır. İnsana kendi gayret
ve çalışmasından başka hiçbir şey'in fayda vermiyeceğini bildirir.
10.
İslâm'a uyanların Cennete, uymayanların ise Cehenneme gireceğini
bildirir. Bu dünyanın, âhiretteki ebedî Cenneti ve saadeti kazandıracak
bir imtihan meydanı olduğunu haber verir
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://bialem.forummi.com
 
Kur'an-ı Kerim isimleri anlamı ve unsurları
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
En Yeni Paylaşım Platformu Full Paylaşım :: İSLAM DÜNYASI :: Kur'an-ı Kerim-
Buraya geçin: